v-volunteer 2018-11-15T17:06:57+00:00

Please JOIN US  Send your V-VOLUNTEER to Email@SantaClaritaTemple.org

 

 

EXECUTIVE COMMITTEE President Vice President Secretary Associate Secretary Treasurer Associate Treasurer Trustee
  Vijay Sharma Suman Dutta Naga Kotha Dhana Ramaswami Swaminathan Aparna Kiran Shanmugapriya
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Priest Help Manju Kotha Suman Dutta Deepthi Rajaraaman Mano Dhana Deepthi Krishna Nirmala Rangaiah Kavitha Muru
Pooja Service        Asha Prasad Sridevi Karthik          
Flowers SriHareni Kavitha Muru          
Decorations Deepthi Rajaraaman Durga Muthukumar Anu Rajeev        
Others              
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Construction / Engineering Prakash Ravi Indu Dhana        
Planning & Facilities Dhana
RaviSankar Sundaram
         
Audio Engineer  Deepthi Krishna            
Photographer  Swami/Vidyuth Sanjay Viswanath          
Videographer              
Others              
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Purchase and Planning Aparna Kiran Prasad Lakshmi Sridevi Karthik        
Food Committee Kalyan Ramya Suman Dutta Vijay Sharma Prakash Swapna Sidhu    
Others              
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Finance Committee Swami Naga Aparna Kiran  Dheeru      
Audit Team Ritu Indira Suman Dutta        
Others              
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Public Relation   Priya            
Community Outreach Vijay Sharma Mathruka Viswanath          
Fund Raising Suman Miriam kalapeetham.com Mathruka Viswanath      
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Devotee db      Sridevi Karthik Nirmala Prabhu          
Web Support Dhana Prakash Deepthi Krishna Prasanna      
By Laws Ritu SeethaRaman Indira        
Publications Varnika Singh Dhana Sanjay Viswanath